Lista form dostaw

Zasady dostawy zamówień

1. Przesyłka wysyłana jest na adres wskazany przez Kupującego jako adres dostawy.

2. Hello Distribution Sp. z o.o. może dostarczać zamówione produkty w sposób wskazany na stronie internetowej Hurtowni. Hello Distribution Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość jednostronnego wskazania metody dostawy zamówienia w zależności np. od metody złożenia zamówienia lub wartości zamówionych produktów.

3. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Hello Distribution Sp. z o.o. wskaże na stronie internetowej metody dostawy umożliwiające dostawę również poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub dostawa taka zostanie z Kupującym uzgodniona w inny sposób.

4. Koszty przesyłki oraz warunki, przy których koszty przesyłki pokrywane są przez Hello Distribution Sp. z o.o., określone są na stronie internetowej Hurtowni. Hello Distribution Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość różnicowania kosztów przesyłki w zależności do metody dostawy/odbioru zamówienia, metody dokonania płatności za zamówienie, metody złożenia zamówienia lub wartości zamówionych produktów. W przypadku zamówień, które nie zostały zrealizowane z winy Kupującego, w szczególności w przypadku odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu (w tym kodu pocztowego), Hello Distribution Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zamówienia. W przypadku zmiany na zlecenie Kupującego adresu dostawy po wysłaniu zamówienia do Kupującego, Hello Distribution Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego dodatkowymi kosztami, w wysokości i w sposób wskazany na stronie internetowej Hurtowni.

5. Dokonując zakupu w Hello Distribution Sp. z o.o. Kupujący upoważnia Hello Distribution Sp. z o.o. do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych lub kurierskich w jego imieniu i na jego rachunek.

6. Kupujący akceptuje fakt, że całkowity czas doręczenia przesyłki jest równy sumie okresu, w którym jest realizowane zamówienie oraz okresu, w którym przesyłka jest dostarczana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie.

7. Przesyłki z zamówieniem mogą być ubezpieczone w zakresie i na warunkach wskazanych na stronie internetowej Hurtowni.

8. Kupujący jest zobligowany do zwrócenia należytej uwagi na to, w jakim stanie jest odbierana przesyłka. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm firmowych naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy, w tym zerwania taśmy, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki, wypełnić w obecności pracownika firmy dostarczającej zamówienie stosowny formularz reklamacyjny (protokół szkody/protokół uszkodzenia przesyłki) i niezwłocznie zgłosić ten fakt do obsługi Hurtowni. Powyższy warunek będzie brany pod uwagę przez Hello Distribution Sp. z o.o. przy podejmowaniu decyzji o dokonywaniu zwrotów z powodu uszkodzeń powstałych podczas transportu.

9. W przypadku niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Kupujący powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym Hurtownię. Przyjęcie przesyłki przez Kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym lub na odpowiednim potwierdzeniu odbioru zamówionych produktów (w przypadku odbioru osobistego), jest traktowane jako potwierdzenie jej zgodności z treścią zamówienia.

pixel