Regulamin sklepu

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ ZAMOWIENIA.HELLODISTRIBUTION.PL

I. Dane firmy i postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) sporządzono zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) (dalej "Ustawa") oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem hurtowni internetowej http://zamowienia.hellodistribution.pl/ (dalej „Hurtownia”), oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Hurtownia oraz strona internetowa http://zamowienia.hellodistribution.pl/ są własnością firmy Hello Distribution Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (05-075), ul. Słowackiego 39, wpisana pod numerem KRS 0000403720 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 341215825, NIP: 9562298883

3. Kupującym (dalej „Kupujący”) jest podmiot, który złożył zamówienie na produkt oferowany przez Hurtownię. Hurtownia może uzależnić możliwość składania zamówień w Hurtowni od spełnienia warunków wskazanych na stronach internetowych Hurtowni, w szczególności założenia przez Kupującego konta w systemie internetowym Hurtowni i przekazania odpowiednich dokumentów lub ich kopii. Warunkiem rejestracji w Hurtowni jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Hurtownia prowadzi sprzedaż wyłącznie dla Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.

5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Hurtowni, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Hurtowni oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego.


 

II. Ceny i oferta

1. Wszystkie produkty prezentowane na stronach internetowych Hurtowni są oryginalne i pochodzą z legalnych źródeł.

2. Ceny netto oraz ceny brutto produktów oferowanych w Hurtowni wyrażone są w polskich złotych i jeśli są cenami brutto, to z zastrzeżeniem ust. 3, zawierają wszystkie składniki ceny danego produktu, a w szczególności aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT oraz cła i podatki. Cena, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest wiążąca dla Kupującego i Hello Distribution Sp. z o.o. , jeśli zostanie potwierdzona poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji.

3. Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Kupującego. Koszty te określone są w aktualnym cenniku dostaw udostępnianym za pośrednictwem strony internetowej Hurtowni.

4. Wszelkie informacje o towarach prezentowane na stronie internetowej Hurtowni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego) na warunkach określonych w Regulaminie.

5. Prezentacja towaru oraz jego ceny za pośrednictwem strony internetowej Hurtowni lub w odrębnym cenniku nie oznacza, że dany towar jest dostępny lub istnieje możliwość realizacji zamówienia, i nie może stanowić podstawy do roszczeń względem Hello Distribution Sp. z o.o. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych Hurtowni, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

6. W przypadku przyznania rabatu, cena po której realizowana jest transakcja nie może być niższa niż cena minimalna określona dla danego produktu przez Hello Distribution Sp. z o.o. Rabaty nie sumują się.

7. Hello Distribution Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Hurtowni, z zastrzeżeniem że zmiana ceny nie dotyczy produktów objętych zamówieniem przyjętym do realizacji. Hello Distribution Sp. z o.o. zastrzega sobie również prawo do dodawania i usuwania towarów w dowolnym zakresie i terminie, wprowadzania, odwoływania, jak również zmiany w dowolnym momencie zasad akcji promocyjnych i zasad stosowania rabatów.

8. Hello Distribution Sp. z o.o. może prezentować na stronach internetowych Hurtowni cenę katalogową (lub sugerowaną cenę detaliczną) ustalaną na podstawie informacji od producenta lub na podstawie informacji publicznie dostępnych oraz może prezentować różnicę pomiędzy ceną katalogową (lub sugerowaną ceną detaliczną), a ceną produktu dostępną na stronach internetowych Hurtowni.

9. Dane wykorzystane przy prezentacji cen katalogowych lub cen sugerowanych pochodzą ze źródeł uważanych przez Hello Distribution Sp. z o.o. za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne, dokładne i odzwierciedlają stan faktyczny. Hello Distribution Sp. z o.o. nie może zapewnić, że prezentowane ceny katalogowe lub sugerowane ceny detaliczne są aktualne i odzwierciedlają bieżącą politykę cenową producentów lub podmiotów dystrybuujących dany produkt, a tym samym, że różnica pomiędzy ceną katalogową (lub sugerowaną ceną detaliczną), a ceną produktu oferowanego za pośrednictwem Hurtowni jest właściwa i w pełni odzwierciedla stan faktyczny.

10. Ceny katalogowe (lub sugerowane ceny detaliczne) mogą się różnić w zależności od producenta lub dystrybutora danego produktu. Sugeruje się Kupującemu porównanie cen, w szczególności w dostępnych serwisach internetowych, w celu oszacowania potencjalnych korzyści wynikających z dokonania zakupu w danym sklepie internetowym, w tym w Hello Distribution Sp. z o.o..

11. Hello Distribution Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane dane dotyczące cen katalogowych lub sugerowanych cen detalicznych, nie mogą one stanowić rekomendacji dla Kupującego ani nie stanowią one zobowiązania Hello Distribution Sp. z o.o. do zapewnienia jakichkolwiek korzyści wynikających z różnic w poziomie cen produktów.


 

III. Składanie i realizacja zamówień

1. Działalność handlowa Hello Distribution Sp. z o.o. prowadzona jest za pośrednictwem Hurtowni przede wszystkim w sieci Internet. Informacje dotyczące oferty Hello Distribution Sp. z o.o. są dostępne pod adresem http://zamwienia.hellodistribution.pl/. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony internetowej Hurtowni lub – o ile Hello Distribution Sp. z o.o. zaakceptuje ten sposób złożenia zamówienia – w sposób opisany w punkcie 2.

2. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 1, zamówienia mogą być przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) – poprzez prawidłowe przekazanie zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazanego opiekuna handlowego;

3. Korzystanie z Hurtowni jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, zktórego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych: połączenie z siecią Internet, posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej Internet Explorer 10.0, Chrome 25, Firefox 15, Opera 12, Safari 5.5 lub kompatybilnej wspierającej mechanizm CORS, włączenie obsługi skryptów oraz obsługi plików cookies

4. W celu skorzystania z Hurtowni za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

5. Hello Distribution Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ustalenia minimalnej wartości zamówienia. Informacja o minimalnej wartości zamówienia znajduje się na stronach internetowych Hurtowni. Zamówienie może zostać anulowane przez obsługę Hurtowni, bez dodatkowej informacji, jeśli nie jest spełniony warunek minimalnej wartości zamówienia, o którym mowa powyżej.

6. Podstawą do realizacji zamówienia jest prawidłowe przekazanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz przyjęcie wspomnianego zamówienia do realizacji przez Hello Distribution Sp. z o.o. Informacje dotyczące zakresu danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz formy ich przekazania znajdują się na stronie internetowej Hurtowni. Wybór zamawianych towarów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Kupujący do czasu przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę Hurtowni ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonywania zmian w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Hurtowni.

7. Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia.

8. Hello Distribution Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do telefonicznej lub mailowej weryfikacji zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku, gdy próby nawiązania kontaktu z Kupującym w okresie 3 (trzech) dni od dnia złożenia zamówienia okażą się bezskuteczne z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

9. Kupujący otrzymuje potwierdzenie otrzymania danych, o których mowa w punkcie 6, oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o ile realizacja zamówienia jest możliwa. Kupujący ma dostęp do historii zamówień po zalogowaniu się na swoje konto na stronach internetowych Hurtowni.

10. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane w związku z niedostępnością zamówionego produktu (w magazynie Hello Distribution Sp. z o.o. lub u dostawców), obsługa Hurtowni może odjąć niedostępne produkty z zamówienia bez uprzedniego informowania Kupującego i przystąpić do realizacji pozostałej części zamówienia, na co Kupujący wyraża zgodę.

11. W przypadku, gdy Kupujący dokonał wpłaty z tytułu złożonego zamówienia i zaistniała sytuacja, o której mowa w punkcie 10, Hello Distribution Sp. z o.o. zwraca kwotę wpłaconą lub nadpłaconą przez Kupującego w sposób, o którym mowa w cz. V punkt 7 Regulaminu. Zwrot wpłaty następuje bez odsetek.

12. Za chwilę rozpoczęcia realizacji zamówienia, uznaje się chwilę, w której nastąpiło potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Hello Distribution Sp. z o.o.

13. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta w momencie przyjęcia przez Hello Distribution Sp. z o.o. danego zamówienia do realizacji. Umowa ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Hurtowni jest adres dostawy wskazany przez Kupującego, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Kupującego, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Kupującego punkt odbioru.

14. Zamówienia są przekazywane do wysyłki w terminie 1-7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem że w przypadku zamówień z wybraną formą płatności „przedpłata”, termin ten liczony jest od dnia otrzymania na rachunek bankowy Hello Distribution Sp. z o.o. pełnej wpłaty z tytułu ceny zamówionego produktu oraz kosztów jego dostawy.

15. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy, która jest realizowana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie.

16. Hello Distribution Sp. z o.o. dla celów informacyjnych może określić szacunkowy czas realizacji zamówienia dotyczący każdego z oferowanych produktów, wskazując liczbę godzin lub liczbę dni roboczych, które zazwyczaj upływają od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili pełnego skompletowania zamówionego towaru i przekazania go do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów, chyba że strony postanowią inaczej.

17. Hello Distribution Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji zamówienia powyżej 7 (siedmiu) dni roboczych w przypadku braku danego produktu w magazynie Hurtowni lub u dostawców. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia.

18. Kupujący jest informowany o stanie realizacji zamówienia poprzez korespondencję przekazywaną na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w formularzu zamówienia.

19. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania i opłacenia. W przypadku towarów oznaczonych jako "promocja" bądź “outlet” o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność ich otrzymania i opłacenia. Ilość produktów w cenach promocyjnych lub w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.

20. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, sporządzana zgodnie z danymi przekazanymi podczas składania zamówienia.

21. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


 

IV. Zasady anulowania zamówień

1. Do czasu potwierdzenia przez Hello Distribution Sp. z o.o. przyjęcia zamówienia do realizacji, może być ono anulowane przez Kupującego za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub bezpośrednio po zalogowaniu się na konto Kupującego w Hurtowni. Za każde anulowanie zamówienia po przyjęciu przez Hello Distribution Sp. z o.o. zamówienia do realizacji, może być przez Hello Distribution Sp. z o.o. naliczona opłata w postaci kary umownej w wysokości 10% wartości zamówienia (z kosztami dostawy), wyrażonej w kwotach brutto, jednak nie mniej niż 100 (sto) złotych, na co Kupujący wyraża zgodę.

2. Zamówienie może zostać anulowane przez Hello Distribution Sp. z o.o. jeśli w terminie 3 (trzech) dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji nie zostanie dokonana wpłata na rzecz Hello Distribution Sp. z o.o. w pełnej lub ustalonej przez Strony wysokości pozwalającej na realizację zamówienia.

3. Zamówienie może zostać anulowane przez Hello Distribution Sp. z o.o. także wówczas, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego lub wróci do Hello Distribution Sp. z o.o. .

4. Hello Distribution Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia, opóźnienia lub anulowania zamówienia, a także odstąpienia od umowy w związku z nieprawidłowym lub niepełnym wypełnieniem formularza rejestracyjnego, podaniem nieprawidłowych lub błędnych danych Kupującego bądź parametrów zamówienia (w tym w przypadku - gdy próby weryfikacji tych danych okazały się bezskuteczne), nieprawidłowym złożeniem zamówienia, oraz innym naruszeniem zasad określonych w Regulaminie. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Hello Distribution Sp. z o.o. również w przypadku działania siły wyższej, awarii lub błędów systemów informatycznych i urządzeń komputerowych, w tym utraty danych niezbędnych dla realizacji zamówienia, włamania na stronę internetową Hurtowni lub innej nieautoryzowanej ingerencji osób trzecich.


 

V. Formy płatności

1. Z zastrzeżeniem punktu 3, Kupujący może dokonać płatności następującymi metodami:

- przelewem bankowym – po złożeniu zamówienia (numer konta bankowego zostanie przekazany Kupującemu wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji),

- innymi metodami płatności – zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej Hurtowni.

2. Elektroniczne formy płatności są obsługiwane przez system wskazany na stronach internetowych Hurtowni. Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega za pośrednictwem strony internetowej odpowiedniego banku lub firmy obsługującej elektroniczne formy płatności.

3. Hello Distribution Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość jednostronnego wskazania metody dokonania płatności za zamówienie (w zależności od metody złożenia zamówienia, wartości zamówionych produktów oraz metody dostawy/odbioru zamówienia). Łączenie różnych metod płatności w celu opłacenia zamówienia nie jest możliwe, chyba że Hello Distribution Sp. z o.o. wyrazi na to zgodę oraz udostępni taką funkcjonalność.

4. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości Hello Distribution Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do żądania przekazania przez Kupującego odpowiedniej zaliczki lub dokonania pełnej wpłaty przed przyjęciem zamówienia do realizacji.

5. Hello Distribution Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przelewów lub w autoryzacji płatności elektronicznych wynikające z winy odpowiedniego banku lub firmy obsługującej elektroniczne formy płatności.

6. Wszelkie wpłaty Kupującego w pierwszej kolejności pokrywają koszty wszelkich opłat, brakujących wpłat i ewentualnych kar, o których mowa w Regulaminie, w szczególności kary umownej za anulowanie zamówienia, o której mowa w cz. IV punkt 1 Regulaminu, a w dalszej kolejności są zaliczane na poczet zapłaty za zamówienie Kupującego. Hello Distribution Sp. z o.o. w szczególności ma prawo do zaliczenia wpłaty Kupującego na poczet opłacenia zamówienia złożonego wcześniej niż zamówienie którego wpłata dotyczy.

7. W przypadku nadpłaty do zamówienia lub konieczności zwrotu przez Hello Distribution Sp. z o.o. należności wpłaconych przez Kupującego lub gdy z przyczyn niezależnych od Hello Distribution Sp. z o.o. identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi w formie zasilenia nieoprocentowanego salda Kupującego w ramach konta Kupującego w Hurtowni. Bieżąca wartość środków dostępnych w ramach salda (nadpłaty) jest prezentowana Kupującemu po zalogowaniu się na konto Kupującego w Hurtowni i zostanie wykorzystana podczas składania kolejnych zamówień w Hurtowni (wyłącznie po zalogowaniu się na konto Kupującego) lub – wyłącznie na podstawie dyspozycji Kupującego – zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

8. W przypadku zwrotu należności Kupującemu przez Hello Distribution Sp. z o.o. , w tym z tytułu nadpłaty, zwrotu towaru lub uznania reklamacji, Hello Distribution Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Kupujący nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić zwrot należności lub gdy nie przekaże Hello Distribution Sp. z o.o. wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu należności. Hello Distribution Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych lub błędnego numeru konta.


 

VI. Zasady dostawy zamówień

1. Przesyłka wysyłana jest na adres wskazany przez Kupującego jako adres dostawy.

2. Hello Distribution Sp. z o.o. może dostarczać zamówione produkty w sposób wskazany na stronie internetowej Hurtowni. Hello Distribution Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość jednostronnego wskazania metody dostawy zamówienia w zależności np. od metody złożenia zamówienia lub wartości zamówionych produktów.

3. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Hello Distribution Sp. z o.o. wskaże na stronie internetowej metody dostawy umożliwiające dostawę również poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub dostawa taka zostanie z Kupującym uzgodniona w inny sposób.

4. Koszty przesyłki oraz warunki, przy których koszty przesyłki pokrywane są przez Hello Distribution Sp. z o.o., określone są na stronie internetowej Hurtowni. Hello Distribution Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość różnicowania kosztów przesyłki w zależności do metody dostawy/odbioru zamówienia, metody dokonania płatności za zamówienie, metody złożenia zamówienia lub wartości zamówionych produktów. W przypadku zamówień, które nie zostały zrealizowane z winy Kupującego, w szczególności w przypadku odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu (w tym kodu pocztowego), Hello Distribution Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zamówienia. W przypadku zmiany na zlecenie Kupującego adresu dostawy po wysłaniu zamówienia do Kupującego, Hello Distribution Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego dodatkowymi kosztami, w wysokości i w sposób wskazany na stronie internetowej Hurtowni.

5. Dokonując zakupu w Hello Distribution Sp. z o.o. Kupujący upoważnia Hello Distribution Sp. z o.o. do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych lub kurierskich w jego imieniu i na jego rachunek.

6. Kupujący akceptuje fakt, że całkowity czas doręczenia przesyłki jest równy sumie okresu, w którym jest realizowane zamówienie oraz okresu, w którym przesyłka jest dostarczana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie.

7. Przesyłki z zamówieniem mogą być ubezpieczone w zakresie i na warunkach wskazanych na stronie internetowej Hurtowni.

8. Kupujący jest zobligowany do zwrócenia należytej uwagi na to, w jakim stanie jest odbierana przesyłka. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm firmowych naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy, w tym zerwania taśmy, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki, wypełnić w obecności pracownika firmy dostarczającej zamówienie stosowny formularz reklamacyjny (protokół szkody/protokół uszkodzenia przesyłki) i niezwłocznie zgłosić ten fakt do obsługi Hurtowni. Powyższy warunek będzie brany pod uwagę przez Hello Distribution Sp. z o.o. przy podejmowaniu decyzji o dokonywaniu zwrotów z powodu uszkodzeń powstałych podczas transportu.

9. W przypadku niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Kupujący powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym Hurtownię. Przyjęcie przesyłki przez Kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym lub na odpowiednim potwierdzeniu odbioru zamówionych produktów (w przypadku odbioru osobistego), jest traktowane jako potwierdzenie jej zgodności z treścią zamówienia.


 

VII. Gwarancja, niezgodność towaru z umową, rękojmia

1. Produkty oferowane w Hurtowni przez Hello Distribution Sp. z o.o. są fabrycznie nowe i mogą być objęte gwarancją producenta na zasadach określonych w tej gwarancji.

2. Kupującemu przysługują określone prawa z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową lub rękojmi za wady realizowane na zasadach określonych, odpowiednio, w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.) lub w Kodeksie cywilnym.

3. W przypadku korzystania przez Kupującego z praw, o których mowa w punkcie 2, podstawy reklamacji nie może stanowić:
a) podanie nieprawidłowych lub błędnych danych dotyczących Kupującego lub parametrów zamówienia;
b) powoływanie się na okoliczności związane z funkcjonowaniem oprogramowania komputerowego lub elektronicznych urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (m.in. przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych); Rozbieżności wynikające z ewentualnych różnic w prezentowanym towarze, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (np. kolor, proporcje, itp.), nie mogą być przyczyną ewentualnych reklamacji;
c) odczucia Kupującego w zakresie nut zapachowych wchodzących w skład danego produktu lub odczucia dotyczące trwałości zapachu;
d) inna pojemność produktu prezentowanego na zdjęciu zamieszczonym na stronach internetowych Hurtowni (np. produkty o różnej pojemności mogą mieć załączone zdjęcie flakonu o jednej pojemności, kształt i proporcje flakonów mogą się nie zgadzać, niektóre pojemności mogą występować we flakonach o kształcie odmiennym od zamieszczonego na stronach internetowych Hurtowni);
e) zmiany szaty graficznej oraz projektu flakonika przeprowadzone przez producenta produktu;
f) uszkodzenie towaru wynikające z przyczyn, za które Hello Distribution Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, w tym powstałe w szczególności na skutek nieprawidłowego używania, lub zagubienie, bądź uszkodzenie zamówionego towaru w trakcie transportu po jego przekazaniu przez Hello Distribution Sp. z o.o. firmie zewnętrznej w celu dostarczenia do Kupującego;
g) inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Hello Distribution Sp. z o.o. nie odpowiada.

4. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia reklamacji i skorzystania z prawa gwarancji jest posiadanie i okazanie oryginalnego dokumentu zakupu lub wykazanie przez Kupującego w inny sposób faktu dokonania zakupu towaru w Hurtowni. W takim przypadku Kupujący powinien odesłać reklamowany towar na adres Hurtowni: Hello Distribution Sp. z o.o., ul. Słowackiego 39, 05–75 Warszawa.

5. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz datę powstania wady. Reklamacje rozpatrywane są przez Hello Distribution Sp. z o.o. w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem, a gdyby to nie było możliwe, Hello Distribution Sp. z o.o. zobowiązuje się do poinformowania Kupującego w powyższym okresie o terminie rozpatrzenia reklamacji.

6. Koszt przesyłki zwrotnej oraz opakowania, w przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Kupującego, ponosi podmiot składający reklamację. Hello Distribution Sp. z o.o. nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w zależności od treści zawartego w niej żądania, towar uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

8. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w punkcie 7, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Hello Distribution Sp. z o.o. nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Hello Distribution Sp. z o.o. zwróci nabywcy odpowiednią kwotę na podane przez niego konto bankowe w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Kupującego.

9. Kupujący i Hello Distribution Sp. z o.o. wyłączają odpowiedzialność Hello Distribution Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).


 

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Hello Distribution Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Hurtowni, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Hello Distribution Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu internetowego serwisu Hurtowni.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Hurtowni Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: Hello Distribution Sp. z o.o., ul. Słowackiego 39, 05–75 Warszawa lub mailowo pod adres info@hellodistribution.pl.

4. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Hurtowni.

5. Hello Distribution Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.


 IX. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem zbioru danych osobowych jest Hello Distribution Sp. z o.o. ul. Słowackiego 39, 05-075 Warszawa

2. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności” dostępnym pod adresem internetowym https://zamowienia.hellodistribution.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html


 X. Informacje dotyczące ochrony znaków towarowych

Znaki towarowe, nazwy firm i nazwy produktów, a także zdjęcia użyte na stronie internetowej Hurtowni, łącznie z tymi dotyczącymi lub związanymi z oferowanymi produktami, zostały użyte jedynie w celach informacyjnych oraz są wyłączną własnością ich poszczególnych właścicieli. Hello Distribution Sp. z o.o. nie rości sobie praw do wspomnianych znaków, nazw lub zdjęć, ani nie jest w jakikolwiek sposób powiązana lub wspierana przez podmioty, którym one przysługują.


 XI. Postanowienia końcowe

1. Hello Distribution Sp. z o.o. dokłada należytej staranności, aby treść opisująca towary oferowane w Hurtowni jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Istnieje jednak możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji serwisu internetowego Hurtowni (np. błędy w prezentowanej cenie, konfiguracji, zdjęciach, itp.). Hello Distribution Sp. z o.o. nie gwarantuje, że dane zamieszczone na stronie internetowej Hurtowni, w tym opisy, ceny lub zdjęcia, nie zawierają uchybień lub błędów, a także że są aktualne lub odpowiadają zmianom i aktualizacjom wprowadzanym przez producentów. Hello Distribution Sp. z o.o. nie odpowiada również za ewentualne różnice pomiędzy wizerunkiem produktu dostępnym na stronie internetowej Hurtowni a jego rzeczywistym wyglądem (np. różnice w kolorze, nasyceniu barw, proporcjach produktu, itp.).

2. Zakazane jest umieszczanie w serwisie internetowym Hurtowni jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje.

3. Hello Distribution Sp. z o.o. może pozbawić użytkownika Hurtowni lub Kupującego prawa do korzystania z Hurtowni, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Hurtowni, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez użytkownika Hurtowni lub Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy użytkownik Hurtowni lub Kupujący:
a) podał w trakcie rejestracji w Hurtowni dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Hurtowni naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Hurtowni, 
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Hello Distribution Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Hello Distribution Sp. z o.o. ,
d) anuluje zamówienia składane w Hurtowni.

4. Hello Distribution Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Hello Distribution Sp. z o.o. nie miała wpływu mimo zachowania należytej staranności (np. siła wyższa, działalność osób trzecich).

5. Ze względu na fakt, że Hurtownia prowadzi sprzedaż wyłącznie dla Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, Kupującym nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w Ustawie.

6. Regulamin jest dostępny dla każdego Kupującego pod adresem internetowym http://hellodistribution.iai-shop.com/Regulamin-cterms-pol-30.html, możliwy do pobrania i sporządzenia jego wydruku, oraz w wersji pisemnej pod adresem: Hello Distribution Sp. z o.o., ul. Słowackiego 39, 05-075 Warszawa.

7. Hello Distribution Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Hello Distribution Sp. z o.o., nie krótszym niż 1 (jeden) dzień od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie http://zamowienia.hellodistribution.pl/. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy, przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego.

9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Hello Distribution Sp. z o.o., a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Hello Distribution Sp. z o.o.

10. Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 roku i zastępuje dotychczasowy regulamin Hurtowni.

pixel