Lista form płatności

Formy płatności

1. Z zastrzeżeniem punktu 3, Kupujący może dokonać płatności następującymi metodami:

- przelewem bankowym – po złożeniu zamówienia (numer konta bankowego zostanie przekazany Kupującemu wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji),

- innymi metodami płatności – zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej Hurtowni.

2. Elektroniczne formy płatności są obsługiwane przez system wskazany na stronach internetowych Hurtowni. Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega za pośrednictwem strony internetowej odpowiedniego banku lub firmy obsługującej elektroniczne formy płatności.

3. Hello Distribution Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość jednostronnego wskazania metody dokonania płatności za zamówienie (w zależności od metody złożenia zamówienia, wartości zamówionych produktów oraz metody dostawy/odbioru zamówienia). Łączenie różnych metod płatności w celu opłacenia zamówienia nie jest możliwe, chyba że Hello Distribution Sp. z o.o. wyrazi na to zgodę oraz udostępni taką funkcjonalność.

4. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości Hello Distribution Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do żądania przekazania przez Kupującego odpowiedniej zaliczki lub dokonania pełnej wpłaty przed przyjęciem zamówienia do realizacji.

5. Hello Distribution Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przelewów lub w autoryzacji płatności elektronicznych wynikające z winy odpowiedniego banku lub firmy obsługującej elektroniczne formy płatności.

6. Wszelkie wpłaty Kupującego w pierwszej kolejności pokrywają koszty wszelkich opłat, brakujących wpłat i ewentualnych kar, o których mowa w Regulaminie, w szczególności kary umownej za anulowanie zamówienia, o której mowa w cz. IV punkt 1 Regulaminu, a w dalszej kolejności są zaliczane na poczet zapłaty za zamówienie Kupującego. Hello Distribution Sp. z o.o. w szczególności ma prawo do zaliczenia wpłaty Kupującego na poczet opłacenia zamówienia złożonego wcześniej niż zamówienie którego wpłata dotyczy.

7. W przypadku nadpłaty do zamówienia lub konieczności zwrotu przez Hello Distribution Sp. z o.o. należności wpłaconych przez Kupującego lub gdy z przyczyn niezależnych od Hello Distribution Sp. z o.o. identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi w formie zasilenia nieoprocentowanego salda Kupującego w ramach konta Kupującego w Hurtowni. Bieżąca wartość środków dostępnych w ramach salda (nadpłaty) jest prezentowana Kupującemu po zalogowaniu się na konto Kupującego w Hurtowni i zostanie wykorzystana podczas składania kolejnych zamówień w Hurtowni (wyłącznie po zalogowaniu się na konto Kupującego) lub – wyłącznie na podstawie dyspozycji Kupującego – zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

8. W przypadku zwrotu należności Kupującemu przez Hello Distribution Sp. z o.o. , w tym z tytułu nadpłaty, zwrotu towaru lub uznania reklamacji, Hello Distribution Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Kupujący nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić zwrot należności lub gdy nie przekaże Hello Distribution Sp. z o.o. wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu należności. Hello Distribution Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych lub błędnego numeru konta.

 

Dane do przelewu:

Hello Distribution Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 39,

05-075 Warszawa

Numer konta: 44 2490 0005 0000 4520 9360 8689

Alior Bank S.A.

pixel